Voor het bestellen bij Codeboy.be bvba / Joeri.be BV (of eender welke handelsnaam vallend onder het ondernemingsnummer van Joeri.be BV) verklaar je kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en ermee akkoord te gaan door het actief aanvinken van het gerelateerde vakje op het bestelformulier of door het klikken op de bestel/betalingsknop.

1.Toepassing van de algemene voorwaarden van Joeri.be bv en de mogelijkheid tot wijzigen hiervan 

1.1 Joeri.be bv is gevestig in België – Beversebaan 35 te 2070 Zwijndrecht.  Joeri.be bv wordt verder in deze algemene voorwaarden vermeld als Joeri.be, RegioSpot of wij.  Joeri.be levert als dienstverlening online marketing of social media diensten aan bedrijven of organisaties. 

1.2 De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten/bestellingen die door Joeri.be bv zijn afgesloten met bedrijven of organisaties (klanten).

1.3 Joeri.be BV ons het recht voor onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. De eventuele voorgenomen wijzigingen worden klanten steeds minstens veertien (14) dagen op voorhand meegedeeld. Mocht u als klant  bezwaar hebben tegen de voorgestelde wijziging  dan heeft u de mogelijkheid de overeenkomst, te beëindigen door een e-mail te sturen naar info@joeri.be. Indien u als klant de overeenkomst niet stopzet door middel van een e-mail en u gebruik blijft maken van onze diensten of producten vanaf de aangekondigde startdatum van de gewijzigde voorwaarden dan zijn deze, vanaf dat ogenblik, automatisch van toepassing.

2. Verplichtingen van de RegioSpot – klant

2.1 Als klant dient u er voor te zorgen dat alle informatie die u ons bezorgt ook accuraat (correct en actueel) is. Dit in het belang van een optimale verwerking en samenwerking.  In het kader van de veiligheid is het van belang dat u uw logingegevens (username en paswoord) voldoende afschermt en in geval van verlies ons hiervan meteen op de hoogte brengt zodat wij het nodige kunnen doen.  Elke handeling nadelig voor u als klant of voor RegioSpot door derden door verlies of nalatigheid is ten laste van u als klant. RegioSpot  is dan ook niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van onjuiste informatie na het verlies van uw paswoord. 

2.2 Zowel klanten als RegioSpot verbinden zich ertoe om steeds ten volle samen te werken en alle nodige informatie te verstrekken die relevant zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst.

(c) RegioSpot werkt met een klantenmailing en roept hiermee 2x per maand klanten op om nieuwe posts (copy en visuals) aan te leveren. Naast deze 2 contactmomenten kan RegioSpot ook op andere manieren communiceren naar haar klanten en rechtstreeks of onrechtstreeks vragen om content aan te leveren, deze eventuele extra communicatiemomenten zijn echter steeds een extra en er kunnen geen rechten aan gekoppeld worden. Enkel de 2 communicatie via e-mail zijn gegarandeerd. 

Indien de klant geen content aanlevert dan kom automatisch de standaard / basic post online zodat er een continuïteit is qua communiceren online voor de klanten naar hun klanten toe.  RegioSpot zal naast het promoten van het aanleveren van specifieke content elke maand ook vragen aan de klanten om hun basic post steeds actueel te houden. Het is echter aan de klanten zelf om er voor te zorgen dat deze post steeds actueel is, RegioSpot is niet verantwoordelijk voor eventuele aanpassingen van gegevens van de zaak die niet zijn meegenomen in de laatste versie van de basic post. 

3. Aangeboden diensten, bestellen en het totstandkomen van de overeenkomst

3.1 De diensten van RegioSpot (het aanbod) worden in onze communicatie (website, mailings en andere) steeds zo nauwkeurig mogelijk beschreven. We kunnen echter niet voorkomen dat er eventueel ergens een vergissing kan meegenomen worden. Deze vergissingen binden echter RegioSpot niet, uiteraard zullen we wel steeds de communicatie zo snel mogelijk binnen redelijke termijn aanpassen/corrigeren.

3.2 Regiospot werkt met abonnementen waarbij de klant de bestelling doet op de website van RegioSpot. Het bestellen bij RegioSpot en het ontvangen van een welkomstmail of ander bericht betekent niet dat RegioSpot het abonnement niet kan stopzetten meteen na ontvangst of later tijdens de klantrelatie. Dit zonder een verplichting van motivatie op welke manier dan ook. 

3.3 Enkel Belgische bedrijven met een geldig ondernemingsnummer (btw-nummer) kunnen klant worden van RegioSpot. RegioSpot is dus 100% B2B en zal geen particulieren als klant aanvaarden.

4. Levering: voorwaarden, onderbreking of opschorting 
4.1 Indien een klant onvoldoende gegevens levert voor de nieuw post van de maand zal automatisch de basic post geplaatst worden.
4.2 de klant kiest bij het klant worden voor een type abonnement, dit kan steeds aangepast worden maar dan enkel na een aanvraag via een eenvoudige mail naar info@regiospot.be 
4.3 RegioSpot heeft het recht om de dienstverlening op te schorten bij niet-betaling, dit tot de volledige betaling terug in orde is. 
5. Overeenkomst: duurte en stopzetting

De overeenkomst met RegioSpot is van onbepaalde duur en wordt maandelijks/jaarlijks gefactureerd, deze kan echter op elk moment gestopt worden zonder een nodige motivatie van de klant. Dit echter onder de voorwaarde dat een stopzetting wordt gecommuniceerd voor de 15de van de maand, dan zal de volgende maand niet worden opgestart en gefactureerd. Is de communicatie na de 15 van de maand dan zal de komende maand wel worden uitgevoerd en gefactureerd, de stopzetting gaat dan in de daaropvolgende maand. 

Communicatie van stopzetting dient te gebeuren via een mail naar het adres info@regiospot.be 

6. Prijzen, betaling en opschortingsrecht in hoofde van RegioSpot

6.1 Alle prijzen door RegioSpot gecommuniceerd zijn exclusief BTW, tenzij in de gevallen dit anders is vermeld. 

6.2 de betalingen kunnen enkel gebeuren via de in de overeenkomst vermelde betaalwijzen. 

6.3 de vorderingen van Codeboy.be bvba / Joeri.be bv zijn steeds onmiddelijk opeisbaar. 

6.4 RegioSpot behoudt zich het recht om ten alle tijden de prijzen aan te passen, we zullen jou als klant ten minste 14 dagen op voorhand op de hoogte brengen van deze aanpassing.  Klanten die bezwaren hebben met de aanpassing en de samenwerking wensen stop te zetten kunnen dit doen via een eenvoudige e-mail naar info@regiospot.be . Aanpassingen van prijzen gelden meteen bij de volgende betaalperiode en dit voor alle klanten die de overeenkomst niet hebben opgezegd volgens de vermelde termijnen. 

7. Aansprakelijkheid van Joeri.be bv

RegioSpot doet al het nodige binnen haar mogelijkheden om haar klanten zo goed mogelijk te informeren over de bepalingen van de algemene voorwaarden.

RegioSpot is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht bij leveranciers of derden. 

RegioSpot is in geen enkel geval aansprakelijk voor onvolledige of foutieve informatie die werd aangeleverd door de klanten voor het aanmaken van posts.  RegioSpot zal steeds, na melding, voldoende inspanning leveren om eventuele foutieve informatie rechtzetten.

RegioSpot behandelt alle aangeleverde informatie volgens de GDPR-wetgeving en dus ook met de nodige maatregelen. 

De overeenkomst is voor RegioSpot gebaseerd op een inspanningsverbintenis waarbij RegioSpot al het nodige zal doen binnen redelijke mogelijkheden om de dienstverlening zoveel mogelijk optimaal te laten gebeuren. Er is echter geen resultaatsverbintenis binnen deze overeenkomst.

 1. Vermoeden van fraude

8.1 Bij elk vermoeden van oneigenlijk  of frauduleus gebruik van onze diensten of producten behouden we ons het recht om dit ten gronde te onderzoeken. 

8.2 We behouden ons het recht om deze diensten en producten meteen stop te zetten en af te sluiten indien blijkt uit het onderzoek dat er effectief oneigenlijk of frauduleus is.

9. Betalingswijzen en automatische invordering

9.1  De betaling van onze diensten of producten wordt gedaan door middel van de betalingswijzen voorzien op de website.  

9.2 Door te kiezen voor de diensten en producten verleent u aan onze betalingspartner een mandaat op uw bankrekening. 

9.3 Mocht u een betaling betwisten dan kan u hiervoor contact opnemen met uw bank. 

9.4 Indien een betaling niet kan gebeuren (voor welke reden dan ook) zal RegioSpot u hiervan op de hoogte brengen en opnieuw proberen de betaling te doen. 

10. Geleverde diensten door RegioSpot.be

Door het aangaan van een overeenkomst geeft u toestemming aan Joeri.be bv / RegioSpot.be om de volgende zaken te leveren: 

 1. het aanbieden van advies en tips op het vlak van social media en online marketing
 2. Het maken en promoten van social media posts op een bestaande pagina.
 3. Het aanpassen van bestaande social media posts zodat bestaande onnauwkeurigheden of fouten vlot kunnen aangepast worden. Voor deze aanpassingen (die geen inhoudelijke wijziging met zich meebrengen) is geen aparte goedkeuring van de klant nodig.  Deze aanpassing kan gemeld worden, maar dit is geen verplichting voor Joeri.be bv / RegioSpot.be. 
 4. Het promoten van berichten of advertenties met een vooraf afgesproken budget en aan een doelgroep die ook op voorhand is bepaald.
 5. het bijhouden van statistieken en rapporteren aan klanten 

Om deze diensten te kunnen uitvoeren voorziet de klant om de nodige toegang te verlenen aan Joeri.be bv / RegioSpot.be 

De klant ontvangt via de diensten van RegioSpot.be de volgende zaken: 

 1. een maandelijkse contentkalender met tips en tricks
 2. een incentive om de nodige basic posts aan te maken voor het promoten
 3. op basis van de maandelijkse contentkalender (zie 1) ) incentives om een specifieke posts te maken voor de volgende maand. 
 4. een maandelijks rapport met cijfers over de afgelopen periode

RegioSpot.be is een ‘one product project’ met een heel vast stramien waarvan wij overtuigd zijn dat het het ideale concept is voor onze voorziene doelgroep. Er zijn geen extra diensten voorzien voor klanten, de vraag kan wel altijd gesteld worden en RegioSpot.be zal hierbij naar ‘best effort’ kijken of ze een andere partij kan voorstellen. 

 1. Intellectuele eigendom

Het gebruikrecht op alle door Codeboy.be bvba / Joeri.be bv geleverde ontwerpen, documenten, software, tekeningen, gegevens of andere data start pas nadat de klant alle afgesproken verplichtingen nakomt.  Dit zijnde de volledige betaling van de diensten/goederen zoals deze zijn besteld + vorderingen bij niet nakomen van de de verplichtingen door de klant.

Alle ontwerpen, documenten, software, tekeningen, gegevens of andere data blijven ten alle tijde eigendom van Codeboy.be bvba / Joeri.be bv, de klant krijgt na de overeenkomst enkel een niet-exclusief gebruiksrecht van het bovenstaande. 

Bij het afsluiten van de overeenkomst (klant worden) erkent deze klant dat alle ontwerpen, documenten, software, tekeningen, gegevens of andere data en gebruik hiervan alsmede alle kennis in geen enkel geval op een nadere manier mogen gebruikt worden, alsook niet gekopïeerd of gebruikt in communicatie naar derden. 

Klanten van RegioSpot geven aan RegioSpot de uitdrukkelijke toestemming door deze overeenkomst om gegevens te kunnen gebruiken die ze hebben aangeleverd. Dit voor het aanmaken van social media posts (de eigenlijke dienstverlening). Klanten geven ook de toestemming dat hun klant zijn kan gebruikt worden door RegioSpot voor marketingdoeleinden. RegioSpot kan dit vermelden of vragen, maar is hiertoe niet verplicht. 

De klant levert enkel gegevens en data aan waar zij ook de intellectuele rechten op hebben en dus geen copy of beelden waar derden rechten op hebben. RegioSpot kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor communicatie waar auteursrechten op zijn en zal bij problemen de vragen of klachten doorsturen naar de betreffende klant. 

12. Privacy

Klanten zijn akkoord dat voor een goede dienstverlening RegioSpot (Codeboy.be bvba / Joeri.be bv) persoonlijke gegevens van hun bedrijf of henzelf worden geregistreerd en verwerkt. 

Deze gegevens van het surfgedrag op alle communicatie van RegioSpot kunnen tevens gebruikt worden om marketingcampagnes te optimaliseren door RegioSpot of derden.

Uiteraard werkt RegioSpot voor de verwerking van gegevens volgens de wetgeving op privacy en kan de klant ook aanspraak maken op alle wettelijke rechten ivm hun gegevens.

Bij vraag tot informatie of schrapping van gegevens moet deze steeds gestuurd worden naar joeri@regiospot.be dit samen met een kopie van de identiteitskaart zodat verificatie mogelijk is. 

Bij het bezoeken van de website kan de klant de cookies aanvaarden of niet-aanvaarden. Bij het niet-aanvaarden kan de website mogelijk niet optimaal functioneren. In het geval de klant de cookies heeft aanvaard en dit later wil ongedaan maken dan dient deze zelf het nodige doen op zijn (device(s)) om dit te regelen. 

13. Vertrouwelijkheid

Alle informatie, bestanden en communicatie ten gevolge van de overeenkomst tussen RegioSpot en haar klanten kunnen enkel gebruikt worden met het oog op de uitvoering van deze overeenkomst.

14. Algemeen

Elke klant van RegioSpot kan de bepalingen van deze overeenkomst niet overdragen aan derden zonder toestemming van RegioSpot.

Een nietigverklaring/onafdwingbaarheid of ongeldigheid van 1 bepaling van deze overeenkomst heeft geen gevolg voor de andere bepalingen van deze overeenkomst en kan dus ook niet leiden tot een algemene nietigverklaring.

Bij een onafdwingbaarheid of nietigverklaring van een bepaling zullen beide partijen naar hun beste vermogen en ter goeder trouw handelen om een oplossing te vinden die voor beide partijen economisch gevolg heeft van een eenzelfde ordegrootte..

De bepalingen in deze overeenkomst zorgen voor een akkoord van alle partijen en heft andere mondelinge/schriftelijke mededelingen of communicatie van welke soort dan ook op. 

15. Klanten en klachten + Toepasselijk recht

RegioSpot is er om onze klanten een zo intuïtief mogelijke manier te bieden om te scoren op social media met hun zaak. Het spreekt vanzelf dat we alle klachten of vragen tot verbetering heel serieus nemen. Al deze vragen of klachten zijn welkom op ons algemeen adres: info@RegioSpot.be waarbij de na ontvangst alles in het werk zullen stellen om zo snel mogelijk voor een oplossing te zorgen. 

Alle overeenkomsten van RegioSpot (Joeri.be bv) vallen onder het Belgische recht.  Ten gevolge daarvan vallen alle betwistingen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Joeri.be bv.

Joeri.be bv  – 01/10/2024